Informatie Cliëntenraad

CLIËNTENRAAD MEE WEST-BRABANT OP WEG NAAR NIEUWE STIJL

De cliëntenraad van MEE West-Brabant maakt momenteel een vernieuwingsproces door. “Cliëntenraad nieuwe stijl” noemen de leden het. Wat dit inhoudt vroegen we aan de secretaris, Leo van Oudheusden.

Wat is eigenlijk de cliëntenraad?
Alle MEE organisaties hebben een cliëntenraad en zo ook MEE West-Brabant. Net als bijv. ziekenhuizen. Het instellen van een cliëntenraad is wettelijk vastgelegd.
De cliëntenraad wil de stem van cliënten zijn bij alle ontwikkelingen die binnen MEE plaatsvinden. Zo worden cliënten via de cliëntenraad betrokken bij het beleid van MEE.

Wie zitten er in de cliëntenraad?
De cliëntenraad wordt gevormd door cliënten of hun naasten, dus van MEE West-Brabant.
Dit zijn mensen met een beperking of hun partners, verzorgers, familieleden. Het is van belang dat de leden van de cliëntenraad weten wat het is om te leven met een beperking.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad praat en denkt mee over de gang van zaken binnen MEE West-Brabant en brengt daarbij het perspectief van de cliënten naar voren. Ook geeft de raad (on)gevraagd advies aan de bestuurder om zo de kwaliteit van de dienstverlening te helpen verbeteren.
De raad gaat niet in op individuele vragen of klachten. Hiervoor heeft MEE een klachtenregeling.

Vanwaar “Cliëntenraad nieuwe stijl?”
Sinds 1-1-2015 is het nodige veranderd in het sociale domein en dus ook bij MEE. De organisatie is veranderd en dat vraagt om nieuwe vormen om als cliëntenraad met cliënten in contact te komen. Om het cliëntperspectief naar voren te kunnen brengen, is het goed te weten wie de cliënten van MEE zijn en hoe zij zelf hun belangen verwoorden. Zo hoopt de cliëntenraad beter zijn functie te kunnen uitoefenen.

Waar moeten wij aan denken als het gaat over “nieuwe stijl?”
Wij willen er naar toe om zoveel mogelijk in direct contact met de cliënten te komen. Bijv. door het organiseren van kleinschalige cliëntbijeenkomsten, waarin wij met elkaar in gesprek gaan. Ook lopen leden van de cliëntenraad soms mee met een consulent. Gespreksgroepen waarin wij over een bepaald onderwerp met elkaar praten, kunnen ook inzicht geven in zaken waar cliënten tegenaan lopen. Ook het organiseren van zgn. spiegelgesprekken kan inzicht geven in de belangen van cliënten.
Elke laatste dinsdag van de maand zijn 2 cliëntenraadsleden van 10-11.30 uur aanwezig op het kantoor van MEE West-Brabant in Breda. Cliënten kunnen dan zonder afspraak binnenlopen bij de cliëntenraad. U bent dus van harte welkom.

Zijn er veel mensen nodig voor de cliëntenraad om al dit werk te doen?
De cliëntenraad bestaat uit maximaal 9 leden. “Nieuwe stijl” betekent dat we in subgroepjes willen werken. Zo hopen we ook het aantal vergaderingen tot een minimum te beperken.

En nu we het daar toch over hebben: we zoeken nog nieuwe leden!